RS Wickrath MönchengladbachStundenplan 2023/2024 Untis 2024
D-41189, Kreuzhütte 246.3.2024 14:24

9b   9B Zensen
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
1
KY D 9B R12
MO. KU 9FS KU43
SCH KU 9IF R42
JAC TX 9MK TC01
SPI SW 9SW R22
ZOT E 9B R21
WOH CH 9B CH32
WOH BI 9B CH32
2
ZEN M 9B R26
KY D 9B R12
3
ZOT E 9B R21
HK. F 9FS R28
SL IF 9IF IF41
MO KU 9MK KU43
BAT KU 9MK KU43
SPI SW 9SW R22
KY D 9B R12
4
ZOT E 9B R21
KY. ER 9ABC R12
LW KR 9ABC R25
ST PP 9ABC R10
ZEN KR 9ABC R26
ZEN M 9B R26
HOL PH 9B PH31
5
GA SP 9B AKH
HK. F 9FS R28
SL IF 9IF IF41
MO KU 9MK KU43
BAT KU 9MK KU43
JAC KU 9SW TC01
SR GE 9B R11
6
OMA. Mit 9ABC
OMA. Mit 9ABC
7
ZEN PK 9B R26
ZEN M 9B R26
8
Nr. Le.,Fa.,Rm. Kla. Zeit Schulwoche Studt Text Band ZeilenText-2 Schülergruppe
1) MO, KU, KU43 9FS   1-8,11-20,23-33,36-48          
  SCH, KU, R42 9IF   1-8,11-20,23-33,36-48          
  JAC, TX, TC01 9MK   1-8,11-20,23-33,36-48          
  SPI, SW, R22 9SW   1-8,11-20,23-33,36-48          
2) HK, F, R28 9FS   1-8,11-20,23-33,36-48          
  SL, IF, IF41 9IF   1-8,11-20,23-33,36-48          
  MO, KU, KU43 9MK   1-8,11-20,23-33,36-48          
  BAT, KU, KU43 9MK              
  JAC, KU, TC01 9SW   1-8,11-20,23-33,36-48          
3) HK, F, R28 9FS   1-8,11-20,23-33,36-48          
  SL, IF, IF41 9IF   1-8,11-20,23-33,36-48          
  MO, KU, KU43 9MK   1-8,11-20,23-33,36-48          
  BAT, KU, KU43 9MK              
  SPI, SW, R22 9SW   1-8,11-20,23-33,36-48          
Untis 2024         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e